WSZYSTKIE UOGÓLNIENIA

Wszelkie uogólnienie i szczegółowe opisy mu­szą być dostosowane do każdego z tych zespo­łów, gdyż — jak można sądzić — istnieje po­trzeba osobnych kategorii poznawczych, dostowanych do różnic w przedmiocie analizy. Sy­stem informacyjny, w którym tak wielką rolę odgrywa formułowanie, przekazywanie i odbie­ranie norm (rozumianych jako informacje o po­żądanych przez kogoś, a nawet więcej, jako obo­wiązujących z czyjegoś punktu widzenia sta­nów rzeczy i zachowań ludzkich) może materia- lizować się w^ postaci pisanych zbiorów ustaw i rozporządzeń: owych „aktów normatywnych” o    różnej „mocy obowiązującej” i różnym stop­niu wewnętrznej spójności i ścisłości. „Prawa” tak rozumiane — nie są tworzone i rozpo­wszechniane tylko po to, aby zapełnić strony dzienników urzędowych. Zwykle jako racje ich istnienia przyjmuje się skuteczność prawa, ro­zumianą jako zgodność rzeczywistości z obo­wiązującymi normami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)