SYSTEM KLAS WIEKU

System klas wieku odgrywa jednak scalają­cą rolę również i na poziomie prostszej orga­nizacji społeczno-politycznej. Jeżeli w całym kraju, w obrąbie całego ludu, utrzymuje się przy braku władzy centralnej wspólny system inicjowania poszczególnych klas wieku, czasem połączony ze wspólnymi obrzędami, wówczas w większym stopniu może się wykształcić odpo­wiednia więź plemienna, obejmująca mieszkań­ców różnych, autonomicznych społeczności lo­kalnych czy sąsiedztw. Sprzyjają temu nazwy  klas ułatwiające wzajemne porozumiewanie się między ludźmi, określenie wzajemnych stosun­ków, a stąd wzajemnych uprawnień i obowiąz­ków.Społeczeństwo Arusza wydaje się dyspono­wać takim właśnie systemem integrującym nie­zależne społeczności. Cechą charakterystyczną jest połączenie zasad rodowych i quasi-rodowych z sąsiedztwem i rolą grup wieku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)