STWIERDZENIE SŁUSZNOŚCI

Jeśli stwierdzono słu­szność oskarżenia, winny musiał dać odszkodo­wanie skarżącemu i grzywnę na rzecz stowarzy­szenia. Gdy odmawiał lub ociągał się, zabie­rano siłą z jego przysiółka bydło lub inne dobra. Krewni winnego zmuszali go wówczas do zaak­ceptowania odszkodowania i grzywny i do bła­gania o zwrot tej części dóbr, która jeszcze nie została spożyta przez Ikpunkara na zbiorowej uczcie. Procedura taka miała być przyjęta wo­bec złodziejów bydła i zalegających z uiszcze­niem płatności ślubnej. Inni informatorzy podają, że stowarzyszenie działało jako zbrojne ramię rady yabot. Gdy ktoś nie zastosował się do werdyktu rozstrzy­gającego spór prowadzony przez radę, naruszył zakaz wykonywania określonych czynności w wyznaczonym przez kapłanów okresie, prowa­dził zabroniony przez radę handel z osiedlem, z którym Umor wiódł spór — wówczas yabot zsyłali członków stowarzyszenia na domostwa winnych i ich krewnych, zezwalając na zabór całego żywego inwentarza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)