ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

H. Gulliver, interesując się rozwiązywa­niem sporów między jednostkami — w warun­kach opisanej powyżej wieloelementowej struk­tury organizacyjnej Arusza — wskazuje na kil­ka podstawowych zasad określających przed ko­go spór może być wniesiony. Pomijając wpro­wadzone przez administrację kolonialną sądy, zasady te są następujące:Rada luib nieformalne posiedzenie z udzia­łem przywódców pokoleniowych zajmują się wyłącznie sporami pomiędzy mieszkańcami tej samej społeczności lokalnej.Spory pomiędzy krewnymi powinny być rozstrzygane pod auspicjami przywódców wiel­kich lineaży. Spory pomiędzy sąsiadami niespokrew- nionymi ze sobą powinny być rozpatrywane przez radę społeczności lub na mniej formal­nych spotkaniach, ale zawisze wewnątrz społecz­ności lokalnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)