RÓŻNICA PRZYPADKÓW

Jeżeli strony nie są spokrewnione, a na­leżą do różnych grup wieku wewnątrz społecz­ności lokalnej, wówczas powinny rozstrzygać spór przy udziale grupy sąsiadów, a czasem z ra­dą włącznie.Jeżeli strony nie są spokrewnione, a na­leżą do różnych społeczności, wówczas nieza­leżnie od ich przynależności pokoleniowej mogą rozstrzygać spór wyłącznie poprzez bezpośred­nie negocjacje. Różnica pomiędzy przypadkami 1—3 a 4 pole­ga na tym, że jeśli w tym ostatnim nie dojdzie do porozumienia w drodze nieformalnej, to nie istnieje żaden wyższy autorytet, do którego można by się odwołać. Krewniacy mogą odwo­łać się do przywódcy wielkiego lineażu, rówieś­nicy do przywódcy grupy wieku, a sąsiedzi do rady.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)