POŚREDNICTWO W ROZSTRZYGANIU SPORÓW

Obot kepun, naczelnik i kapłan klanu pośred­niczą w rozstrzyganiu sporów o ziemię między członkami kepun, jeśli odpowiednie działania ze strony starszyzny i przywódców lineażu nie da­ją rezultatów. Do obowiązków starszyzny nale­ży przedłożenie każdej takiej sprawy naczelni­kowi. Naczelnik zajmuje się również innymi, poważniejszymi sprawami wewnątrz klanu, ale wzywa starszyznę do pomocy w ich rozpatry­waniu. Zwykle chodzi tu o odszkodowanie i re­stytucje. Małe grzywny pobierają od winnych obot kepun i starszyzna.Dzielnica jest terytorialnie określonym zbio­rem zabudowań i terenów uprawnych, powiąza­nych w całość poprzez system wspólnych obrzę­dów, organizacji (np. klasy wieku), a także wspólny system władzy. Zamieszkuje ją kilka zlokalizowanych klanów ojcowskich, pomiędzy którymi — w zasadzie — nie uznaje się pokre­wieństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)