ODRĘBNY PRZYPADEK

Jako odrębny przypadek należy traktować sprawy o zabójstwo, gdzie zasadniczą rolę od­grywały fratrie i jednostki organizacyjne wyż­szego szczebla. Omówienie poszczególnych wa­riantów procedur prawnych rozpoczniemy od spraw o zabójstwo.Arusza powiadają, że fratria ofiary jest zobo­wiązana do przedsięwzięcia odpowiedniego dzia­łania wobec fratii zabójcy, odpowiadającej zbio­rowo za jego czyn. Jest to o tyle nieprawdziwe, że w praktyce obowiązki i uprawnienia grupowe związane z faktem zabójstwa obejmują jednost­kę organizacyjną wyższego szczebla niż fratria, a mianowicie jedną z połów całego plemienia. Jak pamiętamy, w każdej połowie są dwie fratrie, dzielące się dalej dychotomicznie na jed­nostki kolejnych niższych szczebli.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)