MAŁY LINEAŻ

Mały lineaż nie posiada swego przywódcy i wszyscy jego męscy człon­kowie mają w nim aktualnie lub potencjalnie (tj. kiedy dorosną) te same uprawnienia i obo­wiązki.Podział wszystkich mężczyzn Arusza na ko­lejne klasy wieku nabiera praktycznego znacze­nia na poziomie społeczności lokalnej. Tutaj zin­stytucjonalizowane rówieśnictwo staje się pod­stawą: wspólnych działań, odczuwanej przez lu­dzi więzi społecznej i wyodrębnienia się lokal­nych pozycji przywódczych. Stąd też tylko o rówieśnikach — członkach jednej klasy wieku należących do tej samej społeczności lokalnej — można powiedzieć, że tworzą grupę wieku jako zorganizowaną i spoistą całość, przeciwstawia­jącą się innym grupom utworzonym w oparciu o  to samo kryterium.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)