KAŻDY MIESZKANIEC OSIEDLA

Każdy mieszkaniec osiedla Umor jest obywatelem swojego przysiółka poprzez swój klan ojcowski i obywatelem całego osie­dla poprzez swój klan macierzysty. Ten ostatni ma bowiem znaczenie społeczne dopiero na naj­wyższym poziomie organizacji, i to znaczenie decydujące w sprawach całego osiedla — o czym świadczy skład rady yabot. Można zatem me­taforycznie powiedzieć, że „matki” integrują ca­łe osiedle, a „ojcowie” zapewniają codzienne współdziałanie wewnątrz przysiółka. Na pozio­mie pośrednim, w dzielnicy, obie zasady są jed­nocześnie wykorzystywane dla oellów integracji .(kapłani kepun i lejima należą automatycznie do rady). W ten sposób uniknięto sytuacji kon­fliktowych i przeciwstawienie się dwóch skraj­nych poziomów integracji. Że konflikt taki jest możliwy zdaje się świadczyć istnienie na pozio­mie dzielnicy prywatnego stowarzyszenia męż­czyzn Nikpe, rywalizującego w wykorzystaniu ducha Lamparta z „urzędową” osiedlową orga­nizacją Okenka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)