INTERPRETACJA BADACZY

Badacze inter­pretują tę zasadę jako konstytucyjną regułę uniemożliwiającą rozwój zbyt silnej władzy jed­nej z grup. Wydaje się, że organizacja rady by­ła wcześniejsza niż organizacja stowarzyszeń ze dopiero okres intensywnych wojen podniósł ich rangę. Niepisana konstytucja Czejenów sta­rała się ograniczyć możliwości wzrostu znacze­nia stowarzyszeń wojowników poprzez ich for­malną podległość i rozdział władzy. Warto do­dać, że jakby w przeciwstawieniu do rytualnego niezbywalnego charakteru urzędu wodza ple­miennego, sprawowanie urzędów w stowarzy­szeniu było uzależnione od właściwego postępo­wania. Wódz wojowników w przypadku prze­stępstwa takiego jak zabójstwo, tracił wraz z wygnaniem swój mandat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)