INNY RODZAJ ORGANIZACJI

Inny rodzaj organizacji społecznej reprezen­towały stowarzyszenia wojowników. Było ich sześć-‚ Lisy, Łosie, Tarcze, Cięciwy, Ludzie-Psy Północne Wściekłe Psy. Były to stowarzysze­nia otwarte dla wszystkich mężczyzn, niezależ­nie od wieku, i można było swobodnie decydo­wać, do którego z nich chce się należeć. Sto warzyszenie Psów wyróżniało się tym, że jego członkowie przebywali w tej samej grupie lo­kalnej przez cały rok, podczas gdy członkowie innych stowarzyszeń byli rozproszeni w po­szczególnych grupach lokalnych. Te inne sto­warzyszenia mogły więc działać praktycznie do­piero po zakończeniu okresu rozproszonego ko­czowania, a więc tylko w miesiącach letnich Wodzowie wojenni Czejenów to „urzędni­cy” stowarzyszeń w ilości dwóch wodzów dwóch „odźwiernych” z każdej organizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!