CHARAKTER NARAD

Narady miały charakter kolektywny, a na zakończenie docho­dziło do ceremoniału, mającego przywrócić har- rnonię w stosunkach pomiędzy stronami. Cere­moniał był niezbędny dla „naprawiania kraju”. Wierzono bowiem, że spory i wojny pomiędzy członkami jednostki genealogicznej danego szczebla prowadzą w sposób nadprzyrodzony do skażenia ziemi, na której ona zamieszkuje. Zie­mia skażona musi być oczyszczona, „naprawio­na” poprzez przywrócenie zgody. Stąd też na­cisk starszyzny, aby obydwie strony zgodziły się ze słusznością zaproponowanego przez nią rozstrzygnięcia.Elementy, podobne do systemu obserwowa­nego u Tiwów, można znaleźć w wielu innych społeczeństwach afrykańskich, w których struk­tura ponadlokalna oparta jest nie o scentralizo­waną władzę, ale o stopniowe zbliżanie się po­szczególnych grup składowych pod względem sąsiedztwa terytorialnego i genealogicznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)