Kategoria: Prawo i przymus

ZGODNE DZIAŁANIE

Działanie takie jest zgodne ze zwyczajem i A ma za sobą poparcie współrcdowców. Utra­ta bydła stanowi jednak poważną ujmę na ho­norze osoby B. Toteż B,

PRZEDYSKUSOWANIE WARUNKÓW

Poproszony na mediatora udaje się do domu B, aby przedysku­tować warunki okupu. Jeżeli obie strony są zmę­czone długo trwającym sporem, może dojść do zgody na

SAM ZAINTERESOWANY

W rajdzie biorą zwykle udział wynajęci młodzi wojow­nicy. Sam zainteresowany nie bierze w nim udziału. Celem rajdu nie jest zabójstwo, lecz wzięcie jak największej liczby

W PRZYPADKU SPORU

W przypadku sporu o okup, misja pośrednika kończy się wraz z uwolnieniem uwięzionego i zapłaceniem umó­wionej kwoty. W innych sporach głównym za­daniem jest doprowadzenie do

PODCZAS PRZEMÓWIEŃ

Podczas przemówień strony podkreślają swoje argumen­ty za pomocą kawałków bambusa, które kładą przed sobą. Dochodzi często do gwałtownych przejawów gniewu, który jednak łatwo ustępu­je żartom

USTALENIE POKOJOWYCH STOSUNKÓW

Nie obywa się przy tym bez dalszych kłótni i sporów, ponieważ w braku Ustalonej do­kładnie skali wartości towarów, zawsze może powstać różnica zdań. Alby ustanowić

FORTUNY LUDZKIE

W społeczeństwie Dafla fortuny ludzkie ule­gają stałym odmianom, co wiąże się z systemem własności ziemskiej. Ponieważ nilkt nie ma in­dywidualnych uprawnień do ziemi i każdy

NACZELNA POZYCJA

Bogaci w gruncie rzeczy zajmują naczelną po­zycją w stosunkach społecznych. Człowiek sła­by, mający niewielu krewnych, nie dysponujący wypływowymi sojusznikami, może zabezpieczyć się przed atakami silniejszego

TAKA EWOLUCJA

Taka ewolucja mogłaby przekształcić społeczeństwo Daflów w społeczeństwo wczesnofeudalne, zna­ne z terenu europejskiego. Co ciekawe jednak, to fakt, że jedną ze środ­kowych dolitn kraju Dafla zajmuje

ODRĘBNY ŚRODEK ŻYCIA RELIGIJNEGO

Wioska składa się z kilku przysiółków, z ‚któ­rych każdy ma swój odrębny ośrodek życia re­ligijnego. Wioska jako całość nie ma wspólnego ośrodka, co zresztą odpowiada

PODJĘCIE DZIAŁAŃ

Nie można ich jednak traktować jako wodzów, ponieważ nie mogą oni podjąć żadnego działania, dopóki spór lub wykroczenie nie przybierze takich rozmia­rów, które skłonią opinię

NA GORĄCYM UCZYNKU

Podczas gdy u Daflów złodziej złapany na gorącym uczynku będzie czyimś prywatnym więźniem, tutaj jest wysta­wiony na widdk publiczny w miejscu, do które­go dostęp mają